Adatvédelmi Nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

A NightFall Hungary Kft. (Cím 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


A NightFall Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk ( [email protected] ) , és kollégánk megválaszolja kérdését.


A NightFall Hungary Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A NightFall Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


A NightFall Hungary Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:2. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A NightFall Hungary Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról (Infotv.);

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

• 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-mozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

• 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

• 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-sértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);,

• 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés kere-tében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljá-rási szabályairól (Szav. r.).
SHOP ADATKEZELÉSEK

2.1. VÁSÁRLÓI ADATOK

A NightFall Hungary Kft. a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (pl. számlák, nyugták) az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.

Az adatkezelés célja: a NightFall Hungary Kft. üzleteiben történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama:

• a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az Bank neve (Bank címe ) kezeli.

Adattovábbítás:

• bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az Bank neve (Bank címe ) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.


Adatfeldolgozók:Nightfall hungary Kft

Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp., Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: a NightFall Hungary Kft. részére ügyfélszolgálatos, recepciós és ügyvezetői asszisztens munkakörök ellátása


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló a készpénzes, egyszerűsített számla kiállítása nélküli vásárláson túl más lehetőséget nem tud igénybe venni fizetéskor.2.2. VÁSÁRLÓK KÖNYVE

A NightFall Hungary Kft. üzleteiben elhelyezésre került egy-egy vásárlók könyve a vásárlói észrevételek rögzítése céljából.

Az adatkezelés célja: a NightFall Hungary Kft. vásárlóinak az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Kertv. 5. § (4) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat.


Az adatkezelés időtartama:

• a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolításra és elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzésre kerülnek öt évig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a NightFall Hungary Kft. nem tud személyre szóló választ adni a bejegyzést író vásárlónak.


2.3. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Minőségi kifogások és panasz esetén a NightFall Hungary Kft. üzleteiben minőségi kifogásiról szóló jegyzőkönyvet vesznek fel.

Az adatkezelés célja: a NightFall Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.


Az adatkezelés időtartama:

• visszárubizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,

• a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.Weblap neve

2.4. A (www.nightfallhungary.com) SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.nightfallhungary.com weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosí-tásához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.


Az adatkezelés időtartama:

• két hét.

Adatfeldolgozók:


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása


Név: Zsemberi Martin

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása


A NightFall Hungary Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.


A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.


2.5. STATISZTIKAI ÉS MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSEK A HONLAPON (NYOMKÖVETÉS ÉS COOKIE/SÜTI)

A (weblap url) elérhető portál html kódja a NightFall Hungary Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat – ideértve a nyomkövető képpontokat is (tracking pixels) – tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni..

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat külső szolgáltató szervere szolgálja ki.


A webszerver szolgáltatója a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


A (weblap url) weboldalon a felhasználók követésével statisztikai, webanalitikai célból és személyre szabott reklámok megjelenítése céljából több szolgáltató is alkalmazza a fenti adatkezeléseket.


Míg a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, funkcionális sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a statisztikai és marketing célú sütiket a NightFall a honlap látogatójának kifejezett hozzájárulásával kezeli (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).


Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik elfogadása azt is eredményezheti, hogy cookie adatai az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívül kerülnek feldolgozásra. Egyes országokban ez azzal a kockázattal járhat, hogy az adatokhoz biztonsági és felügyeleti célból hozzáférhetnek anélkül, hogy erről tájékoztatást kapna, vagy egyéb jogi igénye lenne. Továbbá nem tudjuk biztosítani az érintett szolgáltatókkal szembeni jogainak gyakorlását. Az adatok nem biztonságos, harmadik országba történő továbbításának jogalapja a GDPR 49. cikke (1) bekezdése.Az érintetteket ezen adatkezelések kapcsán is a jelen tájékoztató 5. fejezetében ismertetett jogok illetik meg.


A NightFall partnerei által kezelt adatokról, a partnerek által biztosított jogokról ezen adatkezelők tájékoztatóiban olvasható bővebb információ:


A partnerek adatvédelmi jogairól szóló nyilatkozta való link


2.6. WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ

A (www.nightfallhungary.com) honlapon lehetőség nyílik online felhasználói fiók létrehozására. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal vásárlásaikat nyomon tudják követni.

A regisztrációs folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a NightFall Hungary Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.14. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a NightFall webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama:

• a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,

Adatfeldolgozók:


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása


Név: Zsemberi Martin

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése


Név: Zsemberi Martin

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés


2.7. WEBÁRUHÁZI JELSZÓ MEGJEGYZÉS SÜTI/COOKIE

A weboldal a jelszavas bejelentkezést követően sütiket (cookie) használ.


Az adatkezelés célja: a felhasználó kosarához, kívánságlistájához való kényelmes hozzáférhetősége oly módon, hogy ne kelljen minden alkalommal újra megadnia jelszavát.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]; jogos érdekünk a weboldalunk/applikációnk kényelmes használatának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.


Biztonsági okokból az "Az én NightFall-om" egyes területeihez és a megrendelésekhez való hozzáférés, valamint a cím- és fizetési adatok módosítása továbbra is jelszóval védett.


Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, akkor kérjük látogatása végén jelentkezzen ki a "Kijelentkezés" gombbal, tiltsa le böngészőjében a sütik kezelését, továbbá tiltakozhat is az adatkezelés ellen.


2.8. WEBÁRUHÁZ VÁSÁRLÁS

A (www.nightfallhungary.com) honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. 

Amennyiben a jelen tájékoztató 2.10. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztráci-ós adatbázisból nyeri ki.

A vásárlási folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a NightFall Hungary Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.14. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a NightFall webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím.


Az adatkezelés időtartama:

• a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a (cég adatai /nem saját/), PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén pedig a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.


Adattovábbítás:

• bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a /cég adatai /(nem saját ) (címe annak a cégnek ) felé,

• PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé,

• termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12 / L1 épület) vagy a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozók:


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása


Név: Zsemberi Martin

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése


Név: Zsemberi Martin

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: iratmegsemmisítés


2.9. KOSÁRELHAGYÁS

Ha a felhasználó úgy lép ki a webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg, a rendszer néhány óra múlva erről értesítő e-mailt küld, ha ehhez az érintett hozzájárult.


Az adatkezelés célja: a NightFall webáruházában történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre figyelmeztetés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, a termékek végösszege, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

• a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

• a (www.nightfallhungary.com) honlapon a Saját fiókba belépve,

• e-mail útján a ( [email protected] ) címen, továbbá

• postai úton a NightFall Hungary Kft. 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a címen.

Adatfeldolgozók:


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: a kosárelhagyásra figyelmezető üzenetek szolgáltatása


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap értesítést a kosárban felejtett termékekről.


2.10. TERMÉKÉRTÉKELÉS

A NightFall webáruházból rendelt termékekről a vásárlók a kiszállítást követően szöveges és pontszámos értékelést adhatnak. Az értékelés történhet névtelenül, vagy az értékelő vezetékneve kezdőbetűjének és keresztnevének honlapon való megjelenítésével.


Az adatkezelés célja: a NightFall webáruházában történő vásárlás után a termékek értékelése, az értékelések nyilvánosságra hozatala, marketing célú felhasználása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, név, e-mail cím, az értékelés szövegében megadott egyéb személyes adatok, az értékelés pontszáma, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

• a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,

Nyilvánosságra hozatal:

• az értékelő vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés szövege, pontszáma, online a (web lap url) oldalon vagy nyomtatott formában a NightFall kiadványaiban.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.


Nyilvánosságra hozatal anonim módon:

• a termékértékelés az érintett választása szerint anonim módon kerül nyilvánosságra.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

• a (www.nightfallhungary.com) honlapon a Saját fiókba belépve,

• e-mail útján a ([email protected] ) címen, továbbá

• postai úton a NightFall Hungary Kft. 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a címen.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem vehet részt a termékértékelésben.


2.11. HÍRLEVÉL, REKLÁM ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE

A NightFall Hungary Kft. hírlevelére a (www.nightfallhungary.com) weboldalon lehet regisztrálni.

A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az e-mail cím, név, adatokat veszi át a NightFall Hungary Kft. a felhasználó adatlapjáról.


A NightFall Hungary Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a (www.nightfallhungary.com) weboldalon és partnerei weboldalain.


A marketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül.

A profilalkotás során alkalmazott logika: a felhasználók által önkéntesen megadott, illetve a rendszerek által mért megnyitási, kattintási és vásárlási adatok alapján profilalkotás történik, mely információk alapján képesek vagyunk a fogyasztók részére célzott tartalmakat küldeni.

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek küldése. A hírlevelek személyre szabása során alkalmazott logikáról jelene tájékoztató 2.8. fejezetében (A (www.nightfallhungary.com) honlap cookie kezelése) olvasható részletes tájékoztatás.


A NightFall Hungary Kft. és egyes partnerei által szervezett nyereményjátékokon való hozzájárulás megadása esetén a jelen fejezetben ismertetett hírlevél adatbázisba kerülnek az átvett adatok.


Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).


Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.


Az adatkezelés időtartama:

• a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél feliratkozások esetében 21 nap, egyébként

• a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

• a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

• a (www.nightfallhungary.com) honlapon a Saját fiókba belépve,

• e-mail útján a ([email protected] ) címen, továbbá

• postai úton a NightFall Hungary Kft. 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a címen.

Adatfeldolgozók:


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: webáruház technikai feltételeinek biztosítása


Név: Zsemberi Martin

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: hírlevél küldés, menedzselés


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesülhet a NightFall hírlevelekben található információkról.


2.12. VISSZAJELZÉS SZOLGÁLTATÁSUNKKAL KAPCSOLATOSAN

Amennyiben az érintett korábban a jelen tájékoztató 2.14. fejezet szerinti hozzájárulását adta ahhoz, hogy a NightFall marketing célból megkeresse, és felkeresi e-mailben vagy telefonon ügyfélszolgálatunkat, a NightFall megkeresheti, és visszajelzést kérhet arról, mennyire volt elégedett szolgáltatásunkkal.


Az adatkezelés célja: a NightFall szolgáltatásai színvonalának növelése, az ügyfélszolgálatot felkereső érintettek véleményének megismerése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum és időpont, e-mail cím, név, a kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok és az ahhoz kapcsolódó értékelés.


Az adatkezelés időtartama:

• 24 hónap.

A személyes adatok kezelése ellen Ön tiltakozhat, illetve a további adatkezelést megtilthatja:

• a (www.nightfallhungary.com) honlapon a Saját fiókba belépve,

• e-mail útján a ([email protected]) címen, továbbá

• postai úton a NightFall Hungary Kft. 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a címen.

Adatfeldolgozók:


Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: a kutatás technikai feltételeinek biztosítása


Név: Zsemberi Martin

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: a kutatás technikai feltételeinek biztosítása


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem ad visz-szajelzést a NightFall szolgáltatásáról.


2.13. POSTAI MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK

A NightFall webáruházának vásárlói adatbázisában szereplő személyek részére postai úton időszakonként marketing tartalmú megkereséseket küld ki.


Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó postai küldemények továbbítása a vásárlói adatbázisban szereplők részére, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján reklámküldemény küldéséhez a Grt. 6. § (4) bekezdése szerint.

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, valamint a postai úton történő direkt marketing célú megkeresést megtiltó érintett nyilatkozatok.


Az adatkezelés időtartama:

• a felhasználó megkeresést tiltó nyilatkozatáig.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

• kiküldött küldeménynekben található, a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevél visszaküldésével,

• e-mail útján a ([email protected] ) címen, továbbá

• postai úton a NightFall Hungary Kft. 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a címen.

Azok az érintettek neve és címe, akik tiltakoztak a postai úton történő direkt marketing célú megkeresés ellen, az adatkezelő által vezetett tilalmi, Robinson-listára kerülnek, a további megkeresések elkerülése érdekében.


Adatfeldolgozó:

Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: postai dm küldemények összeállítása, kiküldése


2.14. TELEFONBESZÉLGETÉSEK, ÜZENETEK RÖGZÍTÉSE

NightFall webáruház és Cafissimo ügyfélszolgálat


A NightFall mindkét telefonszámán (webáruház ügyfélszolgálat: 06-20-227-1694 és Cafissimo szerviz: 06-80-021-374 – mindkét telefonszám ingyenesen hívható) folyó bejövő és kimenő telefonbeszélgetéseit az utólagos bizonyíthatóság érdekében az ügyfél-szolgálat üzemeltetője, a Competence Call Center s.r.o. rögzíti.


Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.


Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a NightFall Hungary Kft.-nek jogos ér-deke fűződik jogainak érvényesítéséhez, az utólagos bizonyíthatósághoz.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.


Az adatok törlésének határideje:

• egy hónap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a beszélgetés rögzítésének elmaradása.


Adatfeldolgozó:

Név: Közép László Gyula

Székhely: 1193 Bp.,Vécsey utca 12 7em 20a

Adatfeldolgozói feladat: ügyfélszolgálat üzemeltetése, hangfelvétel rögzítése


NightFall üzletek – Bolti ügyfélszolgálat


A NightFall 06202271694 hívószámú bolti ügyfélszolgálati számán beérkező hangüzeneteket a szolgáltatás biztosítása és az utólagos bizonyíthatóság érdekében rögzítjük.


Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.


Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a NightFall Hungary Kft.-nek jogos érdeke fűződik jogainak érvényesítéséhez, az utólagos bizonyíthatósághoz.


A kezelt adatok köre: hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a hangüzenet felvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.


Az adatok törlésének határideje:


• egy nap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás nem teljesül